top of page

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 40216608/010.06.01

Konu : Denizyolunda varış bildirimi

GENELGE ( 2014/23 )

 

Gümrük Yönetmeliğinin 71 inci maddesinin birinci fıkrasında, denizyolu ve havayolu taşımacılığında, Türkiye Gümrük Bölgesine girilirken kullanılan taşıma aracının işleticisi veya temsilcisinin, eşyanın boşaltılacağı gümrük idaresine ulaştığında taşıma aracının varışını bildireceği, varış bildiriminin veri işleme tekniği yoluyla verileceği ve boşaltılacak eşya için düzenlenen özet beyanların tespiti için gereken bilgileri içereceği hüküm altına alınmıştır.

Denizyolu taşımacılığında verilen varış bildirimi, Gümrük Yönetmeliğinin 72/E maddesi uyarınca yapılan gemi kontrol işlemlerini müteakip, geminin limana yanaşmış olması koşuluyla gümrük idaresi tarafından onaylanacaktır. Varış bildiriminin gümrük idaresi tarafından onaylanması ile, gümrük idaresince gemiden eşya boşaltılmasına izin verilmiş olacaktır.

Diğer taraftan, denizyolu taşımacılığında özet beyan bilgileri üzerinden yapılan risk analizi sonucunda gümrük idaresince muayene edilmesine karar verilen eşyanın başka bir limana sevk edilmesine ilişkin talepte bulunulması halinde, muayenesi tamamlanmadan eşyanın sevkine izin verilmeyecek ve muayene sonucuna göre işlem yapılacaktır. Eşyanın muayenesi, eşyanın ve muayenenin niteliğine göre gümrük idaresinin uygun göreceği yerde yapılacaktır. Eşyanın liman sahasına indirilerek geminin limandan ayrılmasının talep edilmesi durumunda, eşyanın liman sahasına alınmasına engel bir durum bulunmaması koşuluyla eşyanın gemiden indirilmesini müteakip geminin limandan ayrılmasına izin verilecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Ziya ALTUNYALDIZ Bakan a. Müsteşar

DAĞITIM:

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

 

 

bottom of page