top of page

2015 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezalarına İlişkin Açıklama

 

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU'NDA KABAHAT OLARAK TANIMLANAN FİİLLER KARŞILIĞINDA 2015 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 
Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına teftiş, inceleme ve soruşturma görevlerinin yanında rehberlik görevi de verilmiştir. Bu görev kapsamında aşağıdaki açıklamaların yapılmasının yararlı olacağı değerlendirilmiştir.
Bilindiği üzere, 1/7/2012 tarihinde yürürlüğe giren 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun; 38’inci maddesinin birinci fıkrasında, 51’inci maddesinin ikinci fıkrasında, 562’nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında düzenlenmiş olan idari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17’nci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca her yıl yeniden değerleme oranı esas alınarak artırılarak uygulanmaktadır.
 
15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 441 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre; 2014 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,11 (on virgül onbir) olarak tespit edilmiştir. Bu oran esas alınarak 1/1/2015-31/12/2015 döneminde uygulanacak idari para cezaları hesaplanmış ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun;2012201320142015

38’inci maddesinin birinci fıkrasındaki ceza miktarı2.000 TL2.156 TL2.240 TL2.466 TL

51’inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ceza miktarı2.000 TL2.156 TL2.240 TL2.466 TL

562’nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarındaki ceza miktarı4.000 TL4.312 TL4.481 TL4.934 TL

 
Bakanlığımızın görev alanıyla ilgili olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen kabahatlerin neler olduğu ile bu kabahatlerin işlenmesi halinde 2013, 2014 ve 2015 yıllarında hangi tutarda idari para cezasının uygulanacağını içeren detay bilgiler tablo halinde sunulmuştur.
 Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur. 

 

KAYNAK : www.gtb.gov.tr

bottom of page