top of page

 

21 Ekim 2014 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29152

YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK VE TİCARET KONSEYİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 22/6/2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“2) Sivil toplum kuruluşları: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kooperatifler Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD), Türkiye Milli Kooperatifler Birliği (TÜRKİYE-KOOP), Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF), Tüketici Örgütleri Federasyonu (TÖF), Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD), Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON), Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) başkanları ile Gümrük Müşavirleri Derneklerinin tümünü temsilen bir Başkan ve Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin tümünü temsilen bir Başkan.”

“c) Seçilmiş üyeler: Bakan tarafından, gümrük veya ticaret alanlarında tecrübeye sahip toplam sekiz üye seçilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d) ve (e) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Genel Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Genel Kurul çalışmaları ve tartışmalarında ileri sürülen görüşler, toplantı tutanağıyla tespit olunur. Toplantı tutanaklarının birer örneği, Sekreterya tarafından tüm üyelere gönderilir. Toplantılara gündeme göre Bakanlık birimlerinden belirlenecek yetkililer ile Başkanın davetiyle kamu veya özel sektörden kişiler de katılabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) İcra Kurulu, Konseyin yürütme organıdır. Konsey amaçlarını gerçekleştirmek, çalışmalarını yönetmek ve koordine etmek üzere üyeler arasından yedi kişilik bir İcra Kurulu oluşturulur. İcra Kurulu Başkanı, İcra Kurulu üyeleri arasında görev bölümü yapar.

(2) İcra Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Konseyin çalışma programını hazırlamak ve uygulamaya koymak.

b) Komisyon raporlarını incelemek, görüşmek ve gerektiğinde Genel Kurula sunmak.

c) Konsey çalışmaları ve görevleri doğrultusunda ilgili Bakanlık ve diğer kurum ve kuruluşlarla ilişkileri

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

info@evrim.com | www.evrim.com

yürütmek.

ç) Görüş ve önerilerini Genel Kurula sunmak.

d) İhtiyaç duyulan konularda komisyonlar kurulmasını önermek ve komisyonların çalışmalarına nezaret etmek.

e) Komisyon üyelerini seçmek.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “Başkan” ibaresi “İcra Kurulu Başkanı” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) İcra Kurulu başkan ve üyelerini seçmek.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “Genel Kurulun” ibaresi “Başkanın” olarak ve aynı fıkrada yer alan “Genel Kurul” ibaresi “İcra Kurulu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/6/2012

28331

 

bottom of page