top of page

 

18 Ekim 2014 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29149

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/33)

 

Yasal dayanak

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde re’sen yapılan incelemenin sonuçlarını içermektedir.

İnceleme konusu ürün

MADDE 2 – (1) İnceleme konusu ürün, 5201 gümrük tarife pozisyonu (GTP) altında sınıflandırılan kardeedilmemiş veya penyelenmemiş pamuktur.

(2) Bahse konu GTP, bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir.

(3) İnceleme konusu ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

Damping iddiası

MADDE 3 – (1) ABD için normal değer tespiti için hem Memphis pamuğunun 2013 yılı ortalama borsa fiyat verileri hem de ABD’nin üçüncü ülkelere gerçekleştirdiği ihracatın birim fiyatları kullanılmıştır.

(2) İnceleme konusu ülkeden, Türkiye’ye gerçekleştirilen satışların ihraç fiyatının belirlenmesinde, inceleme konusu ürünün normal değerinin hesaplanmasında kullanılan döneme ilişkin Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerinden elde edilen ağırlıklı ortalama ihraç fiyatı esas alınmıştır.

(3) Birinci fıkrada belirtildiği şekilde tespit edilen normal değerler ile Türkiye’ye ihraç fiyatı mümkün olduğu ölçüde aynı ticari aşamada karşılaştırılmış olup ABD menşeli inceleme konusu ürün için hesaplanan damping marjının ihmal edilebilir oranın üzerinde olduğu görülmüştür.

Zarar ve nedensellik iddiası

MADDE 4 – (1) ABD menşeli inceleme konusu ürünün ithalatının mutlak olarak 2011-2013 dönemi arasında artış eğiliminde olduğu; toplam Türkiye pazarının büyümesine rağmen yerli üretim dalında ABD menşeli ithalat nedeniyle pazar kaybı yaşandığı belirlenmiştir.

(2) Yerli üretim dalının üretim, satış, karlılık, istihdam ve kapasite kullanım oranı gibi göstergelerinde 2011-2013 döneminde bozulmaların ortaya çıktığı tespit edilmiştir.

(3) ABD menşeli ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarını 2012 yılı haricinde kırdığı belirlenmiştir. Öte yandan, yerli üretim dalının üretim maliyetlerini fiyatlarına tam olarak yansıtamaması neticesinde 2011-2013 döneminde yurtiçi satış fiyatlarının dampingli ithalat nedeniyle baskı altında kaldığı, maliyet altı satışlar nedeniyle fiyatlarının

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

info@evrim.com | www.evrim.com

bastırıldığı ve fiyatlarının enflasyon karşısında reel olarak yıprandığı tespit edilmiştir.

(4) İnceleme aşamasında elde edilen deliller ve ithalata ilişkin resmî istatistikler esas alınarak yapılan tespitler

ışığında, dampingli olduğu iddia edilen ithalatın yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde zarara yol açtığı

değerlendirilmiştir.

Karar ve işlemler

MADDE 5 – (1) Yapılan inceleme sonucunda; dampingli ithalat ve bu ithalattan kaynaklanan zararın varlığı

konusunda damping soruşturması açılmasını haklı kılacak yeterlilikte bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu

anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, ABD menşeli söz konusu ürün için,

Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde re’sen bir damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 6 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, Bakanlıkça tespit edilen soruşturmaya konu ürünün

ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkede yerleşik bilinen üretici/ihracatçılara, ABD’nin Ankara’daki Büyükelçiliğine

soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulacaktır.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, incelemenin gizli olmayan özetine ve soru formlarına nasıl

erişileceği hususunda bilgi verilecektir.

(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan

diğer ilgili tarafların soru formuna Ekonomi Bakanlığına ait “Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet

sayfasındaki (www.tpsa.gov.tr) ilgili bölümden erişmeleri mümkün bulunmaktadır.

(4) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi,

belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe yazılı olarak 7 nci maddenin ikinci fıkrasında

belirtilen süre içerisinde sunabilirler.

(5) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak birinci ve üçüncü fıkralar kapsamına

girmeyen diğer ilgili taraflar (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri,

üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları gibi) görüşlerini Genel Müdürlüğe yazılı olarak 7 nci maddenin üçüncü

fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilirler.

(6) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili olarak sunulan diğer bilgi, belge ve

görüşler ile destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı sunumlarda ilgili tarafların isim ve

unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve faks numaraları belirtilir.

(7) Soruşturma süresince, Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde gizlilik kaydıyla verilen

her tür bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde

anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olmalıdır. İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek

nitelikte olduklarını belirtebilirler. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının

nedenlerinin belirtilmesi gerekir.

Süreler

MADDE 7 – (1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için

soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta

süresi dâhil 37 gündür.

(2) 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilmediği bütün ilgili taraflar, soruşturma ile

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

info@evrim.com | www.evrim.com

ilgili görüşlerini ve soru formuna ilişkin cevaplarını bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilirler.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ve 6 ncı maddenin beşinci fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde sunabilirler.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan birinin verilen sürelerdahilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde, söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz, mevcut verilere göre yapılabilir.

(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde bahse konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.

Geçici önlem alınması ve önlemlerin geriye dönük uygulanması

MADDE 9 – (1) Kararın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.

(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 10 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi, belge ve görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir:

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı No: 36, Emek/ANKARA

Tel: +90-312-204 77 10

Faks: +90-312-212 87 65 veya 212 87 11

E-posta: dms237@ekonomi.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 11 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

info@evrim.com | www.evrim.com

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

bottom of page