top of page

28 Ağustos 2015 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 29459 (3. Mükerrer)
TEBLİĞ


Ekonomi Bakanlığından:


İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2010/5)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
HAKKINDA TEBLİĞ


MADDE 1 – 18/6/2010 tarihli ve 27615 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/5)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

3918.10.10.00.11 PVC YER KAPLAMALARI 7 USD/KG

3918.10.90.00.19 DİĞERLERİ                        5 USD/KG


MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için Ek-I, Ek-III, Ek-IV, Ek-V ve Ek-VI’daki formların eksiksiz bir şekilde doldurulması ve Ek-II’deki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir.
(2) Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğe ekteki “Ek-III”, “Ek-IV”, “Ek-V” ve “Ek-VI” eklenmiştir.
MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
18/6/2010
27615

 

bottom of page