top of page

 

22 Ekim 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29153

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ŞEKER KOTALARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/4/2002 tarihli ve 24713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şeker Kotalarının Düzenlenmesine

İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Kurum, tatlılık vermek amacıyla kullanılan, tatlılık derecesi yüksek, sakarin, aspartam gibi yüksek

yoğunluklu tatlandırıcılar ile şekerin yerine kullanılan ve şeker piyasasını etkileyen diğer şeker alternatifi

tatlandırıcıları piyasada izleyebilir ve kontrol edebilir, numune alabilir.

Kurum görevlerini yerine getirirken, gerekli gördüğü her türlü bilgi ve belgeyi şirketler ve bünyesindeki

fabrikalar ile piyasada mal veya hizmet üreten, pazarlayan ve satan gerçek ve tüzel kişiler ile bunların her türlü

birliklerinden isteyebilir. Bunlar, istenen bilgileri Kurumun belirleyeceği süre içinde vermek zorundadır.

Bu maddenin uygulanmasında noksan, yanlış ya da yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi ya da bilgi veya

belgenin belirlenen süre içinde ya da hiç verilmemesi veya yerinde incelemenin engellenmesi ya da zorlaştırılması

durumunda Kurulca şirketlere Şeker Kanununun 11 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirlenen ceza hükmü

uygulanır. Kota tahsis edilmemiş olan şirketler ile piyasada mal veya hizmet üreten, pazarlayan ve satan gerçek ve

tüzel kişilere ve bunların her türlü birliklerine bu hüküm uygulanmasında, ilgili pazarlama yılında Şeker Kurulu

tarafından en az kota tahsis edilmiş olan şirketin A kotası dikkate alınır.

Şirketler Kurulun kurmuş olduğu ölçüm sistemlerini etkileyecek yeni bir hat tesis edemezler.

Şirketlerden tutulması talep edilen her türlü defter, belge ve kayıtların, Kurumun belirlediği şekilde tanzim

edilerek, belirlenen dönemlerde Kuruma bildirilmesi zorunludur.

Şeker depolarının ve stoklarının Kurulca belirlenen süre içerisinde Kuruma bildirilmemesi ya da eksik ya da

yanlış bildirilmesi durumunda, bildirilmeyen veya eksik ya da yanlış bildirilen miktar için Şeker Kanununun 11 inci

maddesinin altıncı fıkrasında belirlenen ceza uygulanır.

Şirketlerin A ve B kotası dışında üretim yapıp yapmadığının tespitinde, üretim miktarı, hammadde, yardımcı

malzeme, enerji sarfiyatı, yan ürünler, işçi sayısı ve maaş bordrosu gibi üretilen şeker miktarı ile ilgili verilerden

yararlanılır.

Sevk irsaliyesi, ilgili mevzuatına uygun ve eksiksiz olarak doldurularak, bu bilgiler Kurulun belirleyeceği usul

ve esaslarda düzenli olarak Kuruma bildirilir. Sevk irsaliyesi üzerinde ilgili mevzuatı gereğince bulunması gereken

unsurlardan herhangi birisinin eksik olduğunun tespiti halinde bu fiili işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında Şeker

Kanununun 11 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirlenen ceza uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Şeker Kurumu Başkanı yürütür.

bottom of page